fbpx

מי שנפגע מטיל בעת עבודתו מהיכן כדאי לו לתבוע פיצוי?

22 דצמ 2012

 על פי החוק  יש הבדל בין עובד שמשתכר שכר גבוה למי ששכרו נמוך

עו”ד סאמי אבו ורדה מומחה לתביעות גוף מסביר את מבוך החוקים.

במבצע “עמוד ענן” נפגעו תושבים תוך כדי עבודתם הוא בדרכם לעבודה. אנשים אלו זכאים לפיצוי שונה מתושב שנפגע בביתו. “לעתים חוסר הידיעה בנושא עלול לגרום להם להפסדים כבדים” מציין  עו”ד סאמי אבו ורדה, מומחה לתביעות גוף וביטוח לאומי.

לדבריו  “כל אדם, הנפגע בישראל מירי טילי החמאס , מוכר כנפגע פעולות איבה וזכאי לתשלום פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי .אבל מי שנפגע בעת עבודתו יכול לבחור בין שתי אופציות: קבלת תשלום כנפגע פעולות איבה או כנפגע בתאונת עבודה. מסתבר שבמצב הקיים יש הבדל מהותי בין התשלומים” .

חוק נפגעי עולות איבה קובע כי כל מי שנפגע זכאי לקבל מענק חד פעמי אם נקבעה לו נכות של עד 19%  לעומת מישנקבעה לו נכות של מעל 20% הזכאי לקיצבה חודשית.

כך גם החוק העוסק בנפגעי תאונות עבדוה  קובע כי , כל עובד ,  הנפגע בישראל במהלך עבודתו בתאונת עבודה , זכאי  למענק או לקצבה , בהתאם לדרגת הנכות שנקבה לו..

עובד הנפגע מפעולת איבה תוך כדי עבודתו, זכאי לפיצוי ב”שני כובעים”: ממחלקת נפגעי עבודה או ממחלקת פעולות איבה של המוסד לביטוח לאומי. אולם עליו לדעת כי  “בביטוח לאומי אין זכאות לכפל גמלאות , דהיינו, אינך זכאי לקבלת קצבאות משתי המחלקות בו זמנית ועליך לבחור באחת מהן” מציין עו”ד אבו ורדה.

על השאלה  “באיזה משני הדרכים עדיף לבחור?” עונה עו”ד סאמי אבו ורדה: “ככל ששכרו של הנפגע גבוה יותר כך הנטייה לבחור בנפגעי עבודה וככל ששכרו נמוך יותר הנטייה היא לבחור בנפגעי פעולות איבה” הסיבה לכך לדבריו היא  מאחר ונכות מ בודה ” מחושבת לפי השכר המבוטח ואילו בנפגעי איבה הסכומים קבועים בחוק ואינם קשורים כלל לשכרו של הנפגע ערב הפגיעה”.

להמחשת הנושא הוא מביא דוגמה: “שני נפגעים האחד משתכר 4.000 ₪ לחודש והשני 40.000 ₪ ברוטו לחודש , שניהם נפגעים בתאונת עבודה שהיא גם פעולת איבה., לשניהם נקבעת נכות צמיתה בשיעור 10% , במסגרת נפגעי עבודה הראשון יקבל מענק חד פעמי של כ- 13.000 ₪ והשני מענק חד פעמי של כ- 130.000 ₪ ואילו במסגרת נפגעי פעולות איבה שניהם יקבלו מענק חד פעמי בסך של כ- 35.000 ₪  לעומת זאת  בנכות צמיתה של 19% , הראשון יקבל בנפגעי עבודה כ- 28.000 ₪ והשני כ- 260.000  ואילו באיבה שניהם יקבלו כ- 180.000 ₪ .

לדברי עורך דין ניזקין סאמי אבו ורדה, למעט בנכויות גבוהות , בהן מסלול איבה עדיף לכולם ( בשל הזכויות הרבות הנלוות לכך ) ככל שאתה עשיר יותר דרכך  תהיה לתבוע במסלול תאונות עבודה וככל שאתה עני יותר דרכך תהיה לכיוון תביעה במסלול פעולות איבה” .

עורך דין, אבו ורדה
עורך דין, אבו ורדה
נגישות