fbpx

מה זה שכר מינימום?

26 יונ 2017

כיצד נקבע שכר המינימום?  האם הוא קובע גם שכר לשעת עבודה?  מה קורה אם לא משלמים לעובד שכר מינימום?

שכר מינימום מוגדר כשכר עבודה הנמוך ביותר שהמעסיק חייב לשלם לעובדיו, בין אם זה שכר חודש עבודה, יום עבודה או שעת עבודה. שכר המינימום בישראל נקבע על ידי חוק.

קביעת שכר המינימום בארץ ובעולם נעשית מתוך מטרות חברתיות וכלכליות:

  • חברתית: כדי להגן על העובדים מפני ניצול לרעה של המעסיקים.
  • כלכלית: כדי לעודד הצטרפות עובדים לשוק העבודה לצורך הגברת צמיחת המשק.

שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

  • – גיל העובדים (בני נוער, או מבוגרים מעל גיל 18).
  •  אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה).

גובה שכר המינימום מתעדכן בכל שנה. החל ממשכורת ינואר 2017 עלה שכר המינימום ל- 5,000 ש”ח לחודש ו- 26.88 ש”ח לשעה, למשרה מלאה.

חוק שכר המינימום, כמו חוקי עבודה רבים נוספים, חל על כלל העובדים במשק, בלי קשר למעמדם המשפטי.  החריגה היחידה היא אנשים עם מוגבלויות או בעלי כושר השתכרות מופחת – והם זכאים לשכר מותאם.

לפי תוצאות מחקר השוואתי בנושא שכר המינימום במדינות מערביות שונות עולות מספר מסקנות :

  • – שכר המינימום תורם להורדת אי השוויון בחלוקת ההכנסות בחברה ובמלחמה בממדי העוני.
  • – מדינות שבהן מונהג שכר מינימום גבוה יחסית, נמוכים בהם הפערים החברתיים.
  • – ישראל מופיעה ברשימת המדינות עם פערי השכר הקיצוניים ביותר.

אי תשלום שכר מינימום – עבירת פלילית

החוק בישראל ניסח סנקציות מנהלתיות ופליליות כנגד המעסיקים העבריינים. במקום שבו נקבע שכר המינימום על יסוד הסכמים קיבוציים, במקרה של הפרתו, הכתובת לתלונה ולבירור ההפרה היא בית הדין לענייני עבודה.

עובד אשר הופרה זכותו לשכר מינימום רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. עובדים רבים חוששים להגיש תביעה בגין אי תשלום שכר מינימום, זאת בשל חששם למקום העבודה. יודגש כי תביעה בגין הפרשי שכר מינימום יכולה להיות מוגשת כנגד המעסיק גם לאחר תום יחסי העבודה.

אי תשלום שכר מינימום עולה כדי הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה והעובד רשאי להתפטר מעבודתו בגין אי תשלום שכר מינימום, ולקבל פיצויי פיטורים.

שכר מינימום הינו חוק המחייב את המעביד כמו שהוא זכות בסיסית לעובד.  הפרה של חובה זו עלולה להביא לקנסות כבדים, ואף לענישה פלילית כגון מאסר.

סאמי אבו ורדה, עורך דין מחלות מקצוע מספק יעוץ משפטי ראשוני ללא עלות. נשמח לעמוד לרשותכם!

נגישות