fbpx

טעות בחישוב דמי פגיעה

30 נוב 2011

טעות בחישוב דמי פגיעה
הביטוח הלאומי נתן לעובד פיצוי נמוך מהמגיע לו
עובד הנפגע במהלך עבודתו משוכנע בדרך כלל שיקבל את הכספים המגעים לו כחוק המוסד לביטוח לאומי. אך מתברר, שלא בהכרח מה שקורה תמיד. לאחרונה תביעה הוגשה באמצעות עו”ד סאמי אבו ורדה מחיפה שמשרדו מתמחה בתביעות נזקי גוף וביטוח לאומי, המייצג  עובד הנפגע במהלך עבודתו.
על פי התביעה, העובד נפגע במהלך עבדתו במסגריה ונגרם לו נזק שמנע ממנו לעבוד תקופה מסוימת, העובד קיבל דמי פגיעה בעבור חלק מתקופת אי-הכושר. ולאחר תקופת אי הכושר העובד חזר לעבודה כרגיל. כעבור חמישה ימים, לקה האיש בליבו, אירוע זה הוכר כ”תאונת עבודה” נוספת. וכתוצאה מכך שוב לא היה מסוגל לעבוד ונעדר עד סוף השנה. במקרה זה שילם המוסד לביטוח לאומי לעובד על פי תחשיב מסוים, והגיע לכדי 113 שקלים ליום עבודה. בית הדין קיבל את עמדתו של עו”ד לתאונות עבודה סאמי אבו ורדה ופסק כי התובע היה בגדר “עובד יומי יציב”, ששכרו היה צריך להיות 152 שקל ליום עבודה.

• זכאות לקצבת ניידות

• פיצוי עקב נפילה

עורך דין סאמי אבו ורדה ציין כי “התביעה הוכיחה כי המוסד לביטוח לאומי טעה בחישוב דמי הפגיעה בצורה משמעותית ונתן לעובד סכומי כסף  קטנים מהמגעים לו על פי החוק”, והוסיף כי,” מצאנו לא פעם ולא פעמיים שהחישובים שערך המוסד לביטוח לאומי היו מוטעים. שהעובד קיבל פחות ממה שהיה מגיע לו על פי חוק. חבל שלאחר מתן פסה”ד העקרוני, אנשים סומכים ידם על חישובי הביטוח הלאומי ומקבלים את דמי הפגיעה או הקצבה מבלי לבדוק האם זה הסכום שמגיע להם” מתריע הע”ד אבו ורדה ומוסיף כי “בכמה מהמקרים שבדקנו מצאנו שהעובדים קופחו בצורה משמעותית בסכומים ששולמו להם, בשל פירוש לא נכון של התקנות על ידי המוסד לביטוח לאומי ולאחר מאבק משפטי השגנו עבורם את התשלומים המגיעים להם על פי חוק”.

הביטוח הלאומי נתן לעובד פיצוי נמוך מהמגיע לו
הביטוח הלאומי נתן לעובד פיצוי נמוך מהמגיע לו
הביטוח הלאומי נתן לעובד פיצוי נמוך מהמגיע לו
הביטוח הלאומי נתן לעובד פיצוי נמוך מהמגיע לו
נגישות